Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Samut Prakan

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ดูทั้งหมด
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน EHIA โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ของ ทอท. TAOT

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน EHIA โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ของ ทอท. TAOT

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยกรรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 8 ท่าอากศยานสุวรรณภูมิ : โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายด้านทิศหนือ ณ ห้องประชุม Auditorum อาคาร 3 สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี โดยที่ประชุมประเด็นข้อห่วงกังวล เรื่องเส้นเสียงจากการดำเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในรูปมลพิษทางเสียง

25 ก.พ. 64